www.ozrhode.com

OZRHODE LITTER # 18

Whelped: 20 October 2007Male # 1, Red Wheaten, small kink

Male # 2, Red Wheaten

Male # 3, Red Wheaten

Male # 4, Red Wheaten, offset

Male # 5, Red Wheaten

Male # 6, Red Wheaten

Male # 7, Red Wheaten

Female # 1, Red Wheaten, Ridgeless

Female # 2, Red Wheaten, Ridgeless